Prawo karne

Zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności…

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego:

  • reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
  • obronę oskarżonego/obwinionego/skazanego w sprawach karnych, w tym w sprawach o wykroczenia, karno-skarbowych, przed organami ścigania i sądami we wszystkich instancjach i na wszystkich etapach postępowania
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
  • przygotowanie i reprezentowania w sprawach o wydanie wyroku łącznego
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym: sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, sprawy o dozór elektroniczny, sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego, sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności, sprawy o orzeczenie kary zastępczej

Kancelaria sporządza pisma w sprawach karnych, w tym: zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wnioski o wydanie wyroku łącznego, o wydanie listu żelaznego, wnioski o ułaskawienie, wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego, zażalenia, apelacje, kasacje, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia, powództwa cywilne (w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa).

Kancelaria oferuje pomoc prawną w przypadku zastosowania środków zapobiegawczych, tj. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór policji,jak również pomoc osobom wobec których został zastosowany list gończy.

Kancelaria zapewnia obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenia czy śledztwa), jak i obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym. Oferowana przez nas pomoc prawna dotyczy reprezentacji przed Policją, Prokuraturą czy innymi organami postępowania przygotowawczego od pierwszych jego etapów.

Reprezentujemy osobę pokrzywdzoną w procesie karnym, a jako pełnomocnik pokrzywdzonego pomagamy mu wyegzekwować za pomocą wyroku sądowego odszkodowanie od sprawcy przestępstwa. Pomagamy pokrzywdzonym w dochodzeniu przez nich roszczeń cywilnych powstałych w wyniku przestępstwa.

Kancelaria szczegółowo przygotowuje linię obrony, zmierzającą do uniewinnienia Klienta lub do zastosowania jak najlżejszego wymiaru kary lub środków probacyjnych.

Kancelaria udziela porad prawnych dotyczących, w wypadku popełnienia kilku przestępstw i w celu uniknięcia kar za poszczególne z nich – poddania się znacznie łagodniejszej karze łącznej.