Prawo cywilne

Gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki…

Usługi prawne w zakresie prowadzenia spraw cywilnych dotyczą:

 • spraw o zapłatę
 • spraw dotyczących wykonywania umów, w tym umowy najmu, dzierżawy
 • spraw o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, za szkodę wyrządzoną przestępstwem
 • spraw o odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich, utraconych zarobków i innych korzyści
 • spraw o odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia
 • spraw o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby najbliższej
 • ochrony dóbr osobistych
 • prawa własności, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • prawa lokalowego: najmu, eksmisji (odzyskiwanie nieruchomości zajętych przez osoby trzecie)
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu
 • spraw o naruszenie posiadania
 • spraw o ustanowienie służebności
 • nabycia prawa własności przez zasiedzenie
 • spraw o rozgraniczenie, wydanie nieruchomości

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie przed wszystkimi organami, sądami we wszystkich instancjach. Pomagamy poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych na każdym etapie, dbając o jak najlepsze rozstrzygniecie dla Klienta, wykonujemy swoją pracę rzetelnie, podchodząc do każdej sprawy indywidualnie i z zaangażowaniem.

Kancelaria prowadzi sprawy o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości m.in. prowadzi postępowania o zniesienie współwłasności, nabycie własności poprzez zasiedzenie.

Kancelaria sporządza pisma procesowe na każdym etapie postępowania: pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje; udziela porad prawnych i reprezentuje strony w ciągu całego postępowania sądowego we wszystkich instancjach oraz przed organami egzekucyjnymi.