• 1

  • 2

  • 3

  • 4

click here

Zasady rozwiązania małżeństwa przez sąd regulują przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm., dalej K.r.o.). Zgodnie z art. 56 § 1 K.r.o. podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu przez sąd jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Jednocześnie, zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu, orzekając rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Sąd odstępuje od wydawania decyzji w tej kwestii, w przypadku gdy taka jest zgodna wola małżonków. Orzekając o winie za rozkład pożycia, sąd może orzec o winie obojga małżonków lub jednego z nich, bądź też (w przypadku zgodnego żądania małżonków) - zaniechać orzekania o winie.

Monday the 19th - - Hostgator Coupon Template